Upiti za rezervaciju usluge šalju se elektroničkim putem. Rezervacija je moguća po uplati akontacije od minimalno 30%, dok se ostatak iznosa plaća po dolasku. Rezervacija za najam kayaka moguća je također i bez uplate akontacije, samo preko e-maila. Nakon što Organizator primi upit klijenta za rezervacijom, poslat će klijentu podatke za plaćanje akontacije. Nakon što Organizator primi uplatu, poslat će klijentu potvrdu rezervirane usluge i rezervacija je potvrđena.
Prilikom najma pokretnina klijent je dužan sklopiti ugovor o najmu na licu mjesta te imati odgovarajuće dokumente.
Programi su podložni promjenama, ovisno o mogućnostima i željama grupe ili klijenta, ukoliko nastupe loše vremenske neprilike, ukoliko nastupe posebne okolnosti ili događaji i slično. Zbog toga Organizator zadržava pravo izmjene programa bez ranije najave. U slučaju otkazivanja programa ili promjene od strane Organizatora, Organizator će obavijestiti klijenta što je ranije moguće i ponuditi sljedeće opcije:
a) klijent može prihvatiti novi datum usluge u ponudi Organizatora
b) klijent može prihvatiti zamjenski program/izlet/uslugu identičnog ili sličnog sadržaja
c) klijent može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca.

Klijent je obavezan o svojoj odluci obavijestiti Organizatora u roku od 2 dana od dana nove ponude. Ukoliko klijent nije zadovoljan s ponudom ili je ne prihvati, smatrat će se da je otkazao rezervaciju, te ima pravo na potpuni povrat novca. Zahtjev za povrat novca mora biti podnesen Organizatoru pisanim putem, a Organizator se obvezuje da će vratiti novac u roku od 30 dana.
Otkazivanje se mora napraviti pisanim putem – e-mailom. Naplata u slučaju otkazivanja usluge (postotak ukupne cijene):
– 30 ili više dana prije početka/dolaska 10%
– 29 – 22 dana prije početka/dolaska 25%
– 21 – 15 dana prije početka/dolaska 40%
– 14 – 8 dana prije početka/dolaska 80%
– 7-0 dana prije početka/dolaska 100%
– Nedolazak 100%
Obveza je Organizatora brinuti se o provedbi usluga, brinuti o pravima i interesima klijenta sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan osigurati da se klijentu pruže sve zakupljene usluge te stoga odgovara klijentu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.
Klijent je obvezan posjedovati ispravne putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, pridržavati se svih zakona i običaja zemlje koju posjećuje, Organizatoru omogućiti uvid u original dokument koji potvrđuje da je usluga plaćena, te surađivati s Organizatorom u dobroj namjeri. Za svaku načinjenu štetu na opremi ili brodu ili nekretnini ili bilo kojem vlasništvu, klijent je dužan tu štetu u cijelosti nadoknaditi vlasniku. Klijent je odgovoran za troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.
Transfer brodom uobičajeno se vrši u režiji Organizatora. Klijent je dužan doći na mjesto transfera prema uputama Organizatora te biti kompletno spreman za transfer, kako bi se transfer izvršio na vrijeme. Klijent može organizirati vlastiti transfer do odredišta u dogovoru s Organizatorom.
Organizator ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena za vrijeme boravka ili izleta ili transfera.
Ambulanta i apoteka nalaze se u Murteru. Na Kornatima ne postoji ambulanta ni apoteka. Klijent je upoznat sa ovom činjenicom i putuje na vlastiti rizik.
Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju.
Klijent ima pravo na prigovor i naknadu štete za neizvršene usluge, a koje je platio. Sve reklamacije se rješavaju na licu mjesta. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ukoliko klijent ne bude zadovoljan načinom na koji je pritužba obrađena, ima pravo na sudsku arbitražu. Klijent i Organizator će pokušati riješiti sve moguće parnice primjenom ovog sporazuma. Ukoliko nije moguće postići dogovor, nadležan je Sud u Šibeniku sukladno zakonima Republike Hrvatske.
Klijent svojevoljno navodi osobne podatke. Osobni podaci su potrebni za provođenje zatraženih usluga. Isti će podaci biti korišteni u komunikaciji između članova Organizatora. Organizator se obvezuje da osobne podatke klijenta neće proslijediti trećoj strani bez suglasnosti klijenta osim u svrhu samog izvođenja zatražene usluge.
Uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana, klijent potvrđuje da je pročitao ove uvjete poslovanja, te da se sa njima u potpunosti slaže.